Obudowy typu Lange nadal są produkowane. Oferujemy różne wersje tych wyrobów:

Obudowy studni głębinowych:

doziemne: średnice 1000, 1200 mm, wysokości: 1.3, 1.5, 1.7, 2 metry

nadziemne: wersje (1) stal nierdzewna- typ ETO SN, (2) stal ocynkowana ogniowo- typ ETO, (3) na ramie do zalania betonem- typ ETO R (4) wykonania specjalne na zapytanie. Wysokości: 900 mm, 1300 mm. Średnice: DN 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150. Inne niestandardowe średnice możliwe. 

Kolory: cała paleta RAL, na magazynie tylko: biały, zielony, niebieski.

 

Charakterystyka produktu:

1. TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ JEST IDEALNYM ZAMIENNIKIEM
STUDNI GŁĘBINOWYCH Z KRĘGÓW BETONOWYCH. TO NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE UŁATWIA
DOSTĘP DO ARMATURY UJĘCIA ORAZ JEST SYSTEMEM KTÓRY MOŻEMY WYKORZYSTAĆ
WIELOKROTNIE.

2. ARMATURA TEJ OBUDOWY W WERSJI "SN" JEST WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ NIEZWYKLE
WYTRZYMAŁEJ NA KOROZJĘ. TAKIE ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE POZWALA WYELIMINOWAĆ
CZĘSTE WYMIANY ARMATURY.

3. OBUDOWA TERMOIZOLACYJNA JEST WYKONANA Z POLIESTRU-SZKLANEGO CO POZWALA
WYELIMINOWAĆ EFEKT UJEMNYCH TEMPERATUR PRZEZ WYKORZYSTANIE KOMPOZYTU O
ZWIĘKSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU ODPORNOŚCI CIEPLNEJ.

 

Dostępne rodzaje:

1. Obudowa do studni głębinowej ETO-TERM
2. Obudowa do studni głębinowych z osprzętem ze stali nierdzewnej
ETO-TERM-SN

3. Obudowa do studni głębinowych na ramie stalowej do zalania betonem
ETO-TERM-R
4. Doziemna obudowa ESUB
5. Doziemna Obudowa EPRIME (Z POMPAMI SAMOSSĄCYMI)

 

Opis archiwalny produktu obudowa naziemna studni- Lange

(opis pochodzi z archiwum spółki i opisuje niedostępny już produkt przedsiębiorstwa "Lange" który spółka dystrybuowała). 

W załączeniu schematy wraz z opisem obudów studni głębinowych w wersji kompletnej i uproszczonej oraz obudów doziemnych o średnicy 1000 mm i 1200 mm .

Obudowa posiada szereg nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas stosowanych obudów studni głębinowych. W wersji kompletnej wykonanie podstawy obudowy z konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego oraz zamontowanie wlotu powietrza w dolnej części pokrywy powodują możliwość łatwego utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy studni. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ułatwia podnoszenie pokrywy obudowy.

Dodatkowe łupki z pianki poliuretanowej ocieplające pionowy odcinek rury wodociągowej wychodzącej z obudowy, a także całkowite ocieplenie podstawy obudowy poprzez wypełnienie kratowej konstrukcji podstawy pianką poliuretanową to tylko niektóre z tych rozwiązań.

Cena kompletnej obudowy jest konkurencyjna w stosunku do innych proponowanych tego typu rozwiązań. Przy analizie ceny produkowanych przez nas obudów studni głębinowych prosimy rozważyć różnicę między ceną naszej obudowy, a całkowitym kosztem obudowy wykonanej tradycyjnie (w której również zamontowana jest kompletna armatura wraz z głowicą).

Jesteśmy przekonani, że w przypadku występowania, nawet w niewielkiej ilości, gruntów nawodnionych cena proponowanej przez nas obudowy będzie znacznie niższa od ogólnego kosztu wykonania tradycyjnej podziemnej obudowy studni głębinowej.

Przy zamówieniach obudów studni głębinowych prosimy o podanie średnic: rury osłonowej studni, wodomierza, rury tłocznej i wodociągowej.

Przedsiębiorstwo wykonuje także na dodatkowe zamówienie kompletne zestawy rurociągów tłocznych ocynkowanych skręcanych na kołnierze wraz z zabezpieczeniem pompy głębinowej przed zerwaniem.

W uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest wprowadzenie zmian w kolorystyce oraz wyposażeniu obudów i rodzaju materiałów z których wykonane są poszczególne elementy. 

Dokumentacja techniczna:

OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ wersja kompletna

OPIS RYSUNKÓW:

1. Podłoże z betonu wystające ponad powierzchnię do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podłoża beto-

nowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. Podłoże ma za zadanie

optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury osłonowej studni.

UWAGA !!!!

Obudowa kompletna może być również montowana na innej powierzchni niż betonowa np.

zagęszczona podsypka z grysu granitowego z ułożoną na niej dowolną wypoziomowaną na-

wierzchnią (np. kostka granitowa lub betonowa) wystająca ponad powierzchnię gruntu około

5÷10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: długość – 1,66m

szerokość – 1,10m

grubość – 0,10m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu

poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudów z przenośną podstawą betonową posadawianą bezpośrednio

na gruncie.

Posadowienie obudowy z przenośną podstawą betonową na gruncie rodzimym, nawet zagęsz-

czonym pod podstawą gruncie grozi poważnym uszkodzeniem a nawet całkowitym zniszczeniem stud-

ni.

Montaż obudowy z ciężką przenośną podstawą betonową nie gwarantuje prawidłowej pracy

studni głębinowej.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodują bardzo duże zróżnicowa-

nie zagęszczenia podłoża znajdującego się pod przenośną podstawą betonową obudowy, co w konse-

kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchyleń podstawy obudowy od wymaganego poziomu

a tym samym obudowa przestaje zapewniać pionowe usytuowanie rur tłocznych oraz zestawu pompo-

wego w rurze osłonowej i filtrowej studni.

W przypadku obudów z przenośną betonową podstawą i samonośną głowicą (głowica przykrę-

cana jest do kołnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy

od poziomu ma poważne konsekwencje, ponieważ od momentu utraty poziomego usytuowania beto-

nowej przenośnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie tłoczne z zestawem pom-

powym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciężką betonową podstawę wraz z obudową w pozycji

poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia się rury osłonowej i filtrowej oraz rur tłocz-

nych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces

wieloletni ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: długość – 1,34m

szerokość – 0,80m

wysokość – 0,85m lub 1,30 m

Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu polie-

strowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki po-

liuretanowej grubości 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie

dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną siatką uniemożliwiającą przedosta-

wanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do

podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy

wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wkładką poliuretanową.

6. Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych

unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane są

z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wyciera-

nie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto-

wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ułatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek zabezpieczo-

ny jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej we-

wnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi. Takie rozwiązanie całkowicie eli-

minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwałtownego obniżania się

temperatury otoczenia poniżej 0 stopni C

9. Głowica studni głębinowej z orurowaniem o średnicach od 50mm do 150mm oraz kołnierzem obro-

towym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wo-

dociągowej. Płyta głowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod-

stawy za pomocą śrub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o średnicy FI 80,100,150 mm montowany jest w

pozycji pionowej a dla armatury o średnicy poniżej FI 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane

rozwiązanie usytuowania wodomierza spełnia wymogi producentów wodomierzy w zakresie ko-

niecznych odcinków prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociągu ocynkowany prosty za wodomierzem o długości, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociągu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia również rolę zaworu

odpowietrzającego.

15. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, dla armatury o średnicy ” 80,100,150 mm lub zawór ku-

lowy dla armatury o średnicy ” 50 mm i poniżej.

17. Wspornik kotwiący. Zastosowanie wspornika kotwiącego umożliwia wykonanie podejścia wodo-

ciągowego oprócz jak dotychczas z rur stalowych lub żeliwnych także z rur PE oraz PCV na na-

suwkę, ponieważ armatura w sposób trwały przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Osłona otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzona jest rura wodociągowa, przykry-

wająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykonana jest z blachy aluminiowej i składa

się z dwóch łączonych ze sobą połówek, co umożliwia zakładanie osłony po zamontowaniu arma-

tury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą LZ 35 albo

LZ 95. Pod skrzynką w podstawie obudowy znajduje się otwór umożliwiający wprowadzenie do

obudowy przewodu zasilającego. Zaleca się wykonanie w podłożu betonowym przepustu z rury

PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy, rys nr 4.

20. Ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z pianki poliuretanowej

o długości 1,10m i grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma warstwami folii polietylenowej

co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki montowane mogą być również od góry

poprzez wsunięcie ich przez otwór wykonany wcześniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest

w całości ocynkowany a jego płaszczyzna na której opiera się pokrywa powleczona jest masą sili-

konową.

23. Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy FI do 150mm

27. Rura osłonowa studni.

28. Rura ” 32 mm do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni,

29. Rura ” 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub innego urządzenia zabezpieczającego.

30. Podejście rury wodociągowej.

W zestawie obudowy studni głębinowej w wersji kompletnej znajdują się elementy i armatura

wyszczególniona w w/w opisie rysunków w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni głębinowej wykonana jest w sposób wykluczający ko-

nieczność wykonywania robót spawalniczych (spawanie kołnierza do rury osłonowej) a także umożli-

wia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odległość osi rury osłonowej studni od osi rury wodociągowej wynosi 640mm. Odległość ta

w przypadku zastosowania innych rozwiązań armatury może być zwiększona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane są po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tu-

lejki umożliwiające wkręcenie czterech uchwytów do transportu obudowy. Po przetransportowaniu

obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkręcane są śruby M20 mocujące aluminiowe elemen-

ty kotwiące podstawę obudowy do podłoża.

Po zdemontowaniu zespołu głowicy z wodomierzem i kształtkami, obudowa studni (podstawa

wraz z przymocowaną do niej pokrywą) może być transportowana ręcznie przez czterech pracowni-

ków. W związku z tym do załadunku, rozładunku i montażu obudowy studni nie potrzeba dźwigu sa-

mochodowego.

Wykonanie obudowy studni głębinowej w całości z laminatów poliestrowo-szklanych

umożliwia utrzymanie wnętrza obudowy w wymaganych warunków sanitarnych.

Producent oświadcza że grubość izolacji pokrywy i

podstawy obudowy studni głębinowej zabezpiecza przed zamarznięciem urządzeń znajdujących

się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej poniżej minus 20oC pod warunkiem

wcześniejszego zamknięcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co należy wykonać gdy

temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0oC) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)

przepływu wody przez urządzenia, każdorazowo co najmniej kilkadziesiąt minut.

W przypadku braku możliwości spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)

przepływu wody przez armaturę obudowy niezbędne jest zastosowanie „awaryjnego” ogrzewa-

nia wnętrza obudowy.

Montaż obudowy

Obudowę montuje się na uprzednio wykonanym podłożu z betonu, które jest niezbędne do za-

pewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec

z rury PCV lub blachy, który po wylaniu podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających

pionowy odcinek rury wodociągowej. Można również łupiny ocieplające montować bezpośrednio na

pionowym odcinku rurociągu wodnego bez otworu przejściowego wykonanego z rury PCV lub bla-

chy.

Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej mogą wystawać

ponad podłoże betonowe nie więcej niż 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podłożu wystający odcinek

rury osłonowej studni znajdzie się w otworze podstawy pod głowicą a wystający odcinek ocieplenia

rury wodociągowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:

Jak podano w opisie odległość osi otworu pod głowicą do osi otworu rury wodociągo-

wej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego krawędź styku otworu podstawy znajdują-

cego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym.

Urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urządzenie stanowi wyposażenie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiającego

UWAGA!!!

Przed montażem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym należy ułożyć dodatkowo kabel

trzyprzewodowy na obciążenie do 200 W z uwzględnieniem odległości zasilania.

Urządzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania ponieważ pracuje wyłącz-

nie w czasie kiedy pompa głębinowa jest wyłączona.

Wyłączenie pompy jest równoznaczne z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w

pełni wystarczający czynnik utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy studni nawet przy

spadku temperatury zewnętrznej poniżej -20oC.

Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza automatycznie przy temperaturze pod pokrywą

obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W związku z tym w kilkanaście minut po załączeniu się

pompy głębinowej przepływająca woda podnosi temperaturę pod pokrywą obudowy, co z kolei powo-

duje automatyczne wyłączenie się systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni głębinowej zaleca się w przypadkach:

1. Zakładanego znacznego ograniczenia uciążliwości usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eks-

ploatacji jest jednocześnie kilka studni głębinowych.

W przypadku awarii pompy głębinowej w jednej ze studni nie istnieje konieczność wysyłania grupy

remontowej bez względu na porę i panującą temperaturę zewnętrzną.

2. Okresowej pracy pompy głębinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczają 3-4 godzin przy

temperaturze zewnętrznej –20 C i poniżej.

3. Studni wspomagających układ wodociągowy(studnie tzw. awaryjne)załączanych w zależności od

dodatkowego zwiększonego zapotrzebowania na wodę.

4. Studni w małych stacjach wodociągowych gdzie poszczególne studnie pracują okresowo na prze-

mian

SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przysto-

sowany do pracy w warunkach środowiskowych określonych stopniem ochrony IP-55. Współpracu-

jąc z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochronić obiekt przed mrozem (zamarznię-

ciem). Termostat jest tak zbudowany, że wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czuj-

nika) lub zasilacza termostatu, powoduje załączenie ogrzewania. Na płycie czołowej obudowy za-

montowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda świecąca) sygnalizuje podanie napięcia

zasilającego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda świecąca) sygnalizuje podanie napięcia na

kabel grzejny. Kontrolka czerwona podłączona jest bezpośrednio na wyjście termostatu. Kontrolka

czerwona zapala sił gdy temp. otoczenia termostatu spadnie poniżej 2°C, a zgaśnie gdy temp. oto-

czenia wzrośnie powyżej 4°C Zaciski wyjściowe termostatu są przygotowane do podłączenia dwóch

kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napięcie ~230V).

TEST TERMOSTATU

UWAGA przy testowaniu nie należy dotykać nie zaizolowanych części termostatu, ponieważ

grozi to porażeniem prądem elektrycznym!

Na płytce drukowanej, po otwarciu obudowy, jest dostępny przycisk "TEST". Naciśnięcie przycisku

wymusza na czujniku minusową temperaturę i powinno spowodować zapalenie czerwonej kontro-

lki. Test nie gwarantuje ze termostat jest w stu procentach sprawny, ale pozwala sprawdzić obwody

wyjściowe termostatu.

2. DANE TECHNICZNE:

Typ regulatora:

R–2001 ( AP10 )

Napięcie zasilania:

~220V, 50Hz

Max. prąd obciążenia przy cosϕ = 1 10A

Zakres temperatur

Temp. załączania 2°C (±0,5°C)

(bez możliwości regulacji)

Temp. wyłączania 4°C (±0,5°C)

Max. prędkość schładzania obiektu 1°C/ 5min

Stopień ochrony obudowy:

IP55

Wymiary:

105x105x50mm

Kontrolka K1

Kontrolka K2

Wpusty do kabla grzejnego

Czujnik temp.

Przewód zasilający (~230V)

3. MONTAŻ TERMOSTATU

Termostat zasilany jest napięciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, że regulator ma

zasilacz „kondensatorowy” (nieseparowalny od sieci), należy odpowiednio podłączyć: „fazę” i

zero” sieci zasilającej. Do regulatora w obudowie AP10 jest już podłączony przewód zasilający z

wtyczką, który został podłączony, tak, że po lewej stronie w gniazdku zasilającym powinna być

faza” (L), po prawej stronie „zero” (N), a do góry na bolcu przewód ochronny (PE). Przewód za-

silający gniazdko powinien być trójżyłowy (o przekroju zależnym od długości i obciążenia linii)

i zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30mA i nadmiarowo-prądowym w zależno-

ści od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).

W celu zainstalowania regulatora należy:

zdjąć przednią część obudowy (przykrywkę);

poprzez otwory w tylnej części obudowy, przymocować wkrętami termostat do ściany;

przełożyć „zimne” końce kabla grzejnego przez wpusty;

podłączyć przewody kabli grzejnych pod wyjściową listwę zaciskową - przewody niebieskie

kabli grzejnych pod zacisk N; przewody o innym kolorze pod zacisk L; przewody żółto-

zielone kabli grzejnych pod zacisk PE.)

podłączyć lampę sygnalizacyjną, jeżeli taka jest przewidziana;

zamknąć obudowę.

Rys. 2 Blokowy schemat podłączenia regulatora do sieci kabla grzejnego.

WARUNKI GWARANCJI:

Producent gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia przez okres 1 roku od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem nie-

prawidłowego montażu i eksploatacji urządzenia

Produkt archiwalny: źródło: materiały producenta PPI Lange. 
 


 

Zakłady Eotech

Dział Handlowy

+48 784 100 511, +48 68 451 11 82 

biuro@eotech.pl

Adres

ul. Głogowska 12

66-104 Zielona Góra - Racula